معرفی کارگروه

تاریخچه


سال 1381:
به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش و فناوری در ماده 100 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد تا درتأسیس صندوق­های غیردولتی پژوهش و فناوری مشارکت نماید.

سال 1382:
در بند ح ماده 45 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجددأ به دولت اجازه داده شد به تأسیس و توسعه صندوقهای مذکور کمک کند. تشکیل این صندوق­های فناوری باید به تایید کمیسیون ماده 100 و مطابق با آیین نامه اجرایی ماده 100 مصوبه شماره 35675/ت24721ﻫیات وزیران مورخ 28/12/1381 قرار می­گرفت. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: 1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ( رئیس) 2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار او 3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده تام الاختیار او 4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار او 5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار او 6- وزیر دستگاه ذیربط یا نماینده تام الاختیار او 7- چهار نفر از نمایندگان تشکل­های علمی به انتخاب خودشان 8- معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (دبیر)

1382-1393:
کمیسیون ماده 100 در فاصله سالهای 1382 الی 1393در مجموع 13 جلسه در محل دبیرخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار نمود و به 18 صندوق پژوهش و فناوری مجوز تاسیس و فعالیت داد. فهرست جلسات و مصوبات در این بازه به صورت زیر است:

تاریخ جلسه مصوبات جلسه
1382/09/09 تنظیم آئین نامه داخلی جلسات کارگروه، زمینه های فعالیت تخصصی اولویت­ دار
1382/10/07 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد رشته ­های تخصصی صندوق­ها
1382/12/03 -
1382/12/17 بررسی درخواست صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
1383/08/17 تصویب صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن ، تصویب صندوق صنعت برق
1383/12/15 تصویب صندوق­های استان یزد و اصفهان
1385/03/07 -
1386/07/04 تصویب صندوق­های توسعه فناوری­های نوین و استان خراسان
1388/12/09 تصویب صندوق توسعه صادرات شریف و توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
1389/04/13 تصویب صندوق سلامت ثامن­، سلامت البرز و کریمه
1389/10/26 تصویب صندوق ­های توسعه فناوری ایرانیان، توسعه فناوری نانو، استان سمنان، سلامت تهران و تجهیزات پزشکی کشور
1390/05/16 تصویب صندوق­های زاگرس و استان فارس
1393/03/24 - تغییر سهامداران صندوق های کریمه، سمنان و صنعت برق و انرژی - تعیین نمایندگان دولت در صندوق­های غیردولتی پژوهش و فناوری

 

اردیبهشت 1394:
تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در 1 اردیبهشت 1394 و تصویب ماده 44 با این عنوان که متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده(5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5اضافه می‌شود:

"به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد . "

مرداد1394:
هیات وزیران در جلسه 11/5/1394 و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین ­نامه اجرایی ماده 44 و اساس­نامه نمونه جدید برای صندوق­های پژوهش و فناوری مصوب شد. مطابق با ماده 8 این آیین­نامه اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت­های  صندوق­ها، کارگروهی به شرح زیر تشکیل می­گردد: 

  • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کارگروه)
  • نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • نماینده وزیر جهاد کشاورزی
  • نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی
  • نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • نماینده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق­ها و نهادهای خطرپذیر

هم­چنین به موجب تبصره 1 ماده 8، دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر می­ گردد و رییس هیات عامل صندوق یاده شده دبیر کارگروه است.

 آبان 1394:
استقرار دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی.

2 آذر 1394:
تشکیل اولین جلسه کارگروه صندوق­ های پژوهش و فناوری در چارچوب جدید مصوب هیات وزیران و تصویب آیین ­نامه داخلی جدید کارگروه.

15 آذر 1394:
 بررسی سیاست ­های کلان کارگروه و دستورالعمل اجرایی تشکیل صندوق­ های پژوهش و فناوری.

29 آذر 1394:
 بررسی عملکرد ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ­های پژوهش و فناوری.

5دی1394:
تصویب سیاست­ های کلان کارگروه، دستورالعمل اجرایی، چارچوب دریافت اطلاعات و مسیر بررسی پرونده­ تشکیل صندوق ­های پژوهش و فناوری و ابلاغ به صندوق ­ها.

 

برگزاری منظم ماهیانه جلسات کارگروه:

فهرست مصوبات و تصمیمات متخذه را در صفحه(مصوبات کارگروه) ببینید.

7 شهریور 1395:
بررسی چارچوب نوع شناسی صندوقها از زاویه فعالیت خدمات تخصصی مالی، زمینه فعالیت و جغرافیایی

تعیین چارچوب اعتبارسنجی سهام‌داران حقیقی و حقوقی‌ صندوق پژوهش و فناوری

16 آبان 1395:
تصویب چارچوب نوع شناسی صندوق های پژوهش و فناوری

14 آذر 1395:
تصویب شیوه نامه ضوابط فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت

تصویب کلیات مدل ارزیابی، نظارت و رتبه بندی صندوق های پژوهش و فناوری

19 دی 1395:
اجرای مصوبه کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت مبنی بر حق رای دبیرکارگروه (رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی) و دبیر کل شورای عتف (معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

31 اردیبهشت 1396:
تصویب بودجه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری

28 خرداد 1396:
تصویب تغییرات آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

3 تیرماه 1397
بررسی دستورالعمل پولشویی جهت وحدت رویه کارگروه با بانک مرکزی

اصلاح تبصره 2 شیوه‌نامه جهت محدودیت نماینده دولت در رأی گیری هیأت مدیره

18 آذر 1397:
بررسی پیرامون سیاست های کارگروه در خصوص نحوه تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری

گزارش ارزیابی ظرفیت‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های موجود در کشور(گزارش انجمن صنفی)

19 اسفند 1397:
سیاستهای کلی کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی 

30 اردیبهشت 1398:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری" در چهار فصل شامل اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت، هدایت و نظارت بر عملکرد صندوق‌ها، لغو مجوز و فصل سایر موارد به تصویب اعضاء کارگروه رسید.

برگزاری منظم ماهیانه جلسات کارگروه:

فهرست مصوبات و تصمیمات متخذه را در صفحه (مصوبات کارگروه) ببینید.