منوی ناوبری

سیر تاریخی قوانین مالی نظام فناوری

سیر تاریخی قوانین مالی نظام فناوری ‌

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ماده 100. به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص ‌پژوهشها و فن‌آوری های کاربردی‌توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به‌ تقویت صندوق های دولتی‌ موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سال های اجرای برنامه فراهم شود. ‌اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی،‌اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری‌ حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  • ماده 45. دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش‌بنیان،تجاری سازی دستاوردهاي پژوهشی و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدام های ذیل را به انجام برساند:
  • طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوي، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهاي اجرایی لازم.
  • تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌هاي ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) درسطح بین‌المللی و خرید جوازهاي امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
  • اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهاي پژوهشی، فنی و فعالیتهاي تولیدي وخدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌هاي پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
  • حمایت از کلیه پژوهش هاي سفارشی (داراي متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتباردر بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌هاي آن را کارفرماتأمین و تعهد کرده باشد.
  • توسعه ساختارها و زیربناهاي لازم براي رشد فعالیت هاي دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوري.
  • اقدام براي اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار وعقد قرارداد فعالیت هاي پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهاي بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوري.
  • اتخاذ تدابیر و راهکارهاي لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت هاي کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی براي انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ‌ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روش ها می‌شود.
  • کمک به تأسیس و توسعه صندوق هاي غیردولتی پژوهش و فناوري.
  • پیش‌بینی تمهیدات و ساز و کارهاي لازم به‌منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور

ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده44. متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده(5) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب1389/08/05اضافه می‌شود:
به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.