سیر تاریخی قوانین مالی نظام فناوری

سیر تاریخی قوانین مالی نظام فناوری ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 100- به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص‌پژوهشها و فن‌آوریهای کاربردی‌توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به‌تقویت صندوقهای دولتی‌موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود. ‌اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی،‌اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری‌حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 45- دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش‌بنیان،تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشی و نوآوري و گسترش نقش بخشخصوصی و تعاونیدر این قلمرو، اقدامهاي ذیل را به انجام برساند:

الف- طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوي، ملی و بین‌المللیو پیش‌بینی ساختارهاي اجرایی لازم.

ب- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌هاي ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) درسطح بین‌المللی و خرید جوازهاي امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.

ج- اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهاي پژوهشی، فنی و فعالیتهاي تولیدي وخدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌هاي پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.

د- حمایت از کلیه پژوهشهاي سفارشی (داراي متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتباردر بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌هاي آن را کارفرماتأمین وتعهد کرده باشد.

هـ- توسعه ساختارها و زیربناهاي لازم براي رشد فعالیتهاي دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوري.

و- اقدام براي اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار وعقد قرارداد فعالیتهاي پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت ازورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهاي بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوري.

ز- اتخاذ تدابیر و راهکارهاي لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهاي کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی براي انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ‌ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها می‌شود.

ح- کمک به تأسیس و توسعه صندوقهاي غیردولتی پژوهش و فناوري.

ط– پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهاي لازم به‌منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور

ماده44- متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده(5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب1389/08/05اضافه می‌شود:
به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.