مصوبه محدوده فعالیت‌های صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی

مصوبه محدوده فعالیت‌ صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی 

حسب تصمیم کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری:

 

  صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی می بایست حداقل 80% از منابع و خدمات خود در هر سال مالی را به حوزه/حوزه‏ های درج شده در مجوز فعالیت، اختصاص دهند. 

 

جلسه پنجاه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری مورخ 99/05/27