مصوبه سقف درصد سهامداری در صندوق های پژوهش و فناوری

مصوبه سقف درصد سهامداری در صندوق های پژوهش و فناوری

حسب تصمیم کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری:

 سهامداران صندوق حداقل سه شخصیت حقوقی و با رعایت سقف سهامداری حداکثر 34% در صندوق می باشند.

تبصره 1: رعایت سقف سهامداری، بصورت مجموع میزان مشارکت در لایه های  بعدی هر یک از سهامداران محاسبه می شود.

تبصره 2: صندوق های ثبت شده فعلی تا یکسال پس از ابلاغ مصوبه، موظف به رعایت سقف سهامداری مطابق مصوبه فوق می باشند.

 

جلسه پنجاه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری مورخ 99/05/27