تغییر سهامدار صندوق

تغییر سهامدار صندوق: 

با توجه به دستورالعمل اعطا و لغومجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری، هرگونه تغییر در سهامداران صندوق های پژوهش و فناوری، ابتدا باید توسط دبیرخانه بررسی قرار گرفته و در صورت تائید، مجمع برگزار شده و اقدامات بعدی انجام شود. پس از آن نامه مجوز ثبت برای اداره ثبت شرکتها صادر خواهد شد.

خواهشمند است مدارک و مستندات ذیل را وفق فرمت اعلام شده برای هر فایل تهیه فرمایید و تحویل دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری نمایید.

لازم به ذکر است ارسال تمامی موارد زیر برای تکمیل پرونده الزامی است و هر گونه نقص باید پیش از ارسال مدارک مرتفع گردد.

1- مدارک عمومی:

ردیف

مدارک عمومی

نوع مدرک

مدارک مورد نیاز برای تکمیل

(این قسمت توسط دبیرخانه تکمیل می­گردد)

فرمت فایل الکترونیکی

کاغذی

WORD

PDF

1

نامه درخواست تغییر سهامداری و معرفی نماینده پیگیری

a

a

6

صورتجلسه تفاهم نامه تغییر سهامداری

a

a

 

2- مدارک سهامداران جدید حقوقی بخش دولتی

لازم است مدارک و مستندات جدول زیر برای هر یک از سهام­داران جدید حقوقی بخش دولتی به صورت جداگانه،  تکمیل و ارائه گردد.

 

ردیف

مدارک سهامداران

نوع مدرک

تایید دبیرخانه

(این قسمت توسط دبیرخانه تکمیل می­گردد)

الکترونیک

کاغذی

1

نامه تعیین نماینده سهام در صندوق

a

a

2

اساسنامه سهامدار جدید

a

a

3

سوابق سازمان/دستگاه

a

4

تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده سهام

a

 

3- مدارک سهامداران جدید حقوقی بخش غیردولتی

لازم است مدارک و مستندات جدول زیر برای هر یک از سهام­داران جدید حقوقی بخش غیردولتی به صورت جداگانه، تکمیل و ارائه گردد.

ردیف

مدارک سهامداران

نوع مدرک

تایید دبیرخانه

(این قسمت توسط دبیرخانه تکمیل می­گردد)

الکترونیک

کاغذی

1

نامه تعیین نماینده سهام در صندوق

a

a

2

آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت

a

3

آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات سهامدار و معرفی صاحبان امضای مجاز و سرمایه ثبتی

a

4

اساسنامه

a

a

5

سوابق سازمان/شرکت

a

6

صورتهای مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی

a

7

تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده سهام

a

 

دانلود  نامه درخواست تغییر سهامداری و معرفی نماینده پیگیری : کلیک کنید

دانلود  صورتجلسه تفاهم نامه تغییر سهامداری : کلیک کنید

دانلود فهرست مدارک درخواست تغییر هیات مدیره/مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری : کلیک کنید