سیاست های اعطای مجوز تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری

سیاست های اعطای مجوز تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری

 

* اعطای مجوز تاسیس صندوق (جامع)در تهران

دانشگاه های دارای پارک علم و فناوری و یا مراکز رشد و مرکز نوآوری، به شرط استقرار حداقل 100 واحد فناور و دانش بنیان امکان اخذ مجوز به صورت مستقل را دارند.

سایر مراکز اصلی میتوانند به صورت مشترک و به شرط استقرار حداقل 100 واحد فناور و دانش بنیان  به صورت مجموع، درخواست مجوز نمایند.

* اعطای مجوز تاسیس صندوق های استانی

هر استان صرفا یک صندوق پژوهش و فناوری با موضوع فعالیت جامع دارد

تبصره: صندوق استانی ملزم به مشارکت نهاد های علم و فناوری استان شامل دانشگاه وزارت علوم ، دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم و فناوری می باشد.

 

* صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی

1- صندوق های تخصصی براساس 2 محور مساله محور / فناوری محور به صورت ملی فعالیت می نمایند.

2- موضوعات صندوق های فناوری محور براساس حوزه های فناوری فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و  مؤسسات دانش‌بنیان (ویرایش هشتم) و گزارش برنامه ملی آینده نگاری و موضوعات صندوق های مساله محور بر اساس اسناد بالادستی و اصلی ترین مسائل کشور به تصویب کارگروه رسیده است.

3- در هر عنوان (موضوع) صرفا مجوز یک صندوق تخصصی اعطا خواهد شد.

4- ترکیب صندوق تخصصی: نهاد متولی ملی مرتبط (در همان حوزه موضوع صندوق) + یک مرکز علمی (دانشگاه یا موسسه پژوهشی دارای پتانسیل در همان موضوع  تخصصی درخواستی) + بخش خصوصی مرتبط با موضوع صندوق (شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های صنعتی فعال تخصصی، شتابدهنده تخصصی)

5- حداقل سرمایه برای تاسیس صندوق تخصصی مساله محور یا فناوری محور:  100 میلیارد ریال

 

اسناد و قوانین مرتبط 

"دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری"

مصوبه محدوده فعالیت‌های صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی

 مصوبه سقف سهم الشرکه سهامداری صندوق های پژوهش و فناوری