دوره هشتم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

دوره هشتم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

اسامی شرکت کنندگان در دوره هشتم:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام صندوق

1

دهراب ابراهیمی فرد

مدیر عامل

صندوق استان فارس

2

مصطفی اکوان

مدیر عامل

صندوق صنایع فرهنگی سپهر

3

محمد موسوی

مدیر عامل

صندوق اقتصاد دیجیتال

4

حسین وثوقی نسب

مدیر عامل- پیشنهادی

صندوق استان سیستان و بلوچستان

5

عبدالمجیدکهریزی

مدیر عامل

صندوق ماندگار

6

محمدرضا آقاابراهیمی

مدیر عامل

صندوق استان خراسان جنوبی

 

جدول برنامه دوره هشتم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

تصاویر برگزاری دوره هشتم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران