دوره هفتم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

دوره هفتم کارگاه آموزش حرفه‌ای مدیران صندوق‌های پژوهش و فناوری

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

اسامی شرکت کنندگان در دوره هفتم:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام صندوق

1

خسرو بوالحسنی

مدیر عامل

صندوق صنعت دفاع

2

فریدون صادقی

مدیر عامل

صندوق پژوهش وفناوری بهشتی

3

هادی نوری

مدیر عامل

صندوق استان ایلام

4

موسی احمدی

مدیر عامل

صندوق نوآفرین

5

امیرسامان بابایی

مدیر عامل

صندوق لیدکو

 

جدول برنامه دوره هفتم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

 

تصاویر برگزاری دوره هفتم:

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران

 

دوره حرفه ای مدیران