منوی ناوبری

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی

برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید

 

دســتورالعمل اجرایــی بنــد«خ» مــاده (4 (آیــین نامــه تضــمین معــاملات دولتــی، تصــویب‌نامه شــماره 123402/ت50659ه مورخ 22/09/1394 هیات وزیران که به تایید سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، بانـک مرکـز جمهوري اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوري رییس جمهور رسیده است، به شرح زیر ابلاغ میگردد. ایـن دستور العمل از تاریخ ابلاغ جایگزین بخشنامه شماره 1049909 مورخ 2/12/1395 این سازمان می‌شود.

 

برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید