آلبوم تصاویر و فیلم ها

آلبوم تصاویر و فیلم ها


محتوای دوره صورتهای مالی یکپارچه

محتوای دوره

صورتهای مالی یکپارچه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و الزامات حسابرسی سال 1398 ویژه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی
برگزار شده : چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398

🔶به منظور بهره مندی و اثربخشی بیشتر این دوره، فایل ارائه و فیلم دوره خدمت بزرگواران ارسال می گردد.

✅ فایل ارائه(برای دانلود کلیک کنید )

✅لینک دسترسی و دانلود فیلم دوره

https://www.rtfunds.ir/documents/96390/391503/Integrated+Financial+Statements.rar/6dac2006-0b61-b19f-12aa-d6d126307553?t=1583313373492

 

آلبوم تصاویر و فیلم ها

آلبوم تصاویر و فیلم ها