معرفی کارگروه

تاریخچه


سال 1381:
به منظور فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در امر پژوهش و فناوری در ماده 100 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد تا درتأسیس صندوق­ های غیردولتی پژوهش و فناوری مشارکت نماید.

سال 1382:
در بند ح ماده 45 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجددأ به دولت اجازه داده شد به تأسیس و توسعه صندوق های مذکور کمک کند. تشکیل این صندوق­ های فناوری باید به تایید کمیسیون ماده 100 و مطابق با آیین نامه اجرایی ماده 100 مصوبه شماره 35675/ت24721ﻫیات وزیران مورخ 1381/12/28 قرار می­گرفت. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: 1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ( رئیس) 2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار او 3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده تام الاختیار او 4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار او 5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار او 6- وزیر دستگاه ذیربط یا نماینده تام الاختیار او 7- چهار نفر از نمایندگان تشکل ­های علمی به انتخاب خودشان 8- معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (دبیر)

1382-1393:
کمیسیون ماده 100 در فاصله سال های 1382 الی 1393در مجموع 13 جلسه در محل دبیرخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برگزار نمود و به 18 صندوق پژوهش و فناوری مجوز تاسیس و فعالیت داد. فهرست جلسات و مصوبات  را در صفحه (مصوبات کارگروه) ببینید.

اردیبهشت 1394:
تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در 1 اردیبهشت 1394 و تصویب ماده 44 با این عنوان که متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده(5) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5اضافه می‌شود:

"به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد . "

مرداد1394:
هیات وزیران در جلسه 1394/05/11 و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین ­نامه اجرایی ماده 44 و اساس­نامه نمونه جدید برای صندوق­ های پژوهش و فناوری مصوب شد. مطابق با ماده 8 این آیین­نامه اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت ­های  صندوق­ ها، کارگروهی به شرح زیر تشکیل می­گردد: 

  • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کارگروه)
  • نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • نماینده معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
  • نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • نماینده وزیر جهاد کشاورزی
  • نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی
  • نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • نماینده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق­ ها و نهادهای خطرپذیر

هم­چنین به موجب تبصره 1 ماده 8، دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر می­ گردد و رییس هیات عامل صندوق یاده شده دبیر کارگروه است.

شروع دوره جدید (دوره سوم) دبیرخانه کارگروه - دکتر بهزاد سلطانی دبیر کارگروه

آبان 1394:
استقرار دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی

2 آذر 1394:
تشکیل اولین جلسه کارگروه صندوق­ های پژوهش و فناوری در چارچوب جدید مصوب هیات وزیران و تصویب آیین ­نامه داخلی جدید کارگروه

15 آذر 1394:
 بررسی سیاست ­های کلان کارگروه و دستورالعمل اجرایی تشکیل صندوق­ های پژوهش و فناوری

29 آذر 1394:
 بررسی عملکرد ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ­های پژوهش و فناوری

5دی1394:
تصویب سیاست­ های کلان کارگروه، دستورالعمل اجرایی، چارچوب دریافت اطلاعات و مسیر بررسی پرونده­ تشکیل صندوق ­های پژوهش و فناوری و ابلاغ به صندوق ­ها

7 شهریور 1395:
بررسی چارچوب نوع شناسی صندوق ها از زاویه فعالیت خدمات تخصصی مالی، زمینه فعالیت و جغرافیایی

تعیین چارچوب اعتبارسنجی سهام‌داران حقیقی و حقوقی‌ صندوق پژوهش و فناوری

16 آبان 1395:
تصویب چارچوب نوع شناسی صندوق های پژوهش و فناوری

14 آذر 1395:
تصویب شیوه نامه ضوابط فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی با محوریت سرمایه گذاری و مشارکت

تصویب کلیات مدل ارزیابی، نظارت و رتبه بندی صندوق های پژوهش و فناوری

19 دی 1395:
اجرای مصوبه کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت مبنی بر حق رای دبیرکارگروه (رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی) و دبیر کل شورای عتف (معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

31 اردیبهشت 1396:
تصویب بودجه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری

28 خرداد 1396:
تصویب تغییرات آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

3 تیرماه 1397
بررسی دستورالعمل پولشویی جهت وحدت رویه کارگروه با بانک مرکزی

اصلاح تبصره 2 شیوه‌نامه جهت محدودیت نماینده دولت در رأی گیری هیأت مدیره

 

شروع دوره جدید  (دوره چهارم) دبیرخانه کارگروه - دکتر علی وحدت دبیر کارگروه

18 آذر 1397:
بررسی پیرامون سیاست های کارگروه در خصوص نحوه تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری

گزارش ارزیابی ظرفیت‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های موجود در کشور(گزارش انجمن صنفی)

19 اسفند 1397:
سیاستهای کلی کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی 

30 اردیبهشت 1398:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری" در چهار فصل شامل اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت، هدایت و نظارت بر عملکرد صندوق‌ها، لغو مجوز و فصل سایر موارد به تصویب اعضاء کارگروه رسید.

25 آذر 1398:

موافقت با استقرار سیستم بانکداری متمرکز در صندوق های پژوهش و فناوری با هدف ایجاد شفافیت و استانداردسازی فرایندهای مالی و عملیاتی

9 تیر 1399:

تصویب دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری
پیگیری امکان دسترسی صندوق های پژوهش و فناوری به اطلاعات سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان در بانک مرکزی

30 تیر 1399:

تشکیل کمیته مشترک بین کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

27 مرداد 1399:

تصویب تغییر ماهیت صندوق‌های با شخصیت حقوقی غیر از سهامی خاص
صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی می بایست حداقل 80% از منابع و خدمات خود در هر سال مالی را به حوزه/حوزه‏ های درج شده در مجوز فعالیت، اختصاص دهند.
مصوبه سقف سهم الشرکه سهامداران صندوق های پژوهش و فناوری : سهامداران صندوق حداقل سه شخصیت حقوقی و با رعایت سقف سهامداری حداکثر 34% در صندوق می باشند.

26 آبان 1399:

تصویب دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری شرکتی( CVC)

29 دی 1399:

تصویب پیشنهادات دبیرخانه مبنی بر اصلاح دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری 
مهلت شش ماه به صندوق های پژوهش و فناوری برای جایگزینی اساسنامه فعلی با اساسنامه نمونه جدید مصوب هیئت وزیران 

4 اسفند 1399:

افزایش سرمایه صندوق هایی که سرمایه تادیه شده آنها مطابق با بند (ج) شرایط اختصاصی تاسیس صندوق پژوهش و فناوری در دستورالعمل اعطاو لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری نمی باشد، تا پایان خردادماه1400 به شرح زیر
1.    صندوق‌های استان تهران با سرمایه تادیه شده کمتراز 100 میلیارد ریال، باید سرمایه تادیه شده خود را به 100 میلیارد ریال برسانند.
2.    صندوق‌های سایر استان ها با سرمایه تادیه شده کمتراز 50 میلیارد ریال ، باید سرمایه تادیه شده خود را به 50 میلیارد ریال برسانند.
 

3.    صندوق‌های استان‌های کمتر توسعه یافته با سرمایه تادیه شده کمتراز 30 میلیارد ریال ، باید سرمایه تادیه شده خود را به 30 میلیارد ریال برسانند.
•    تبصره- صندوق‌هایی که سهامداران ایشان توان افزایش سرمایه ندارند، موظف به جذب سهامدار جدید برای اجرای مصوبه فوق می‌باشند.
•    تبصره- دبیرخانه موظف به پیگیری تا حصول نتیجه و ارایه گزارش به کارگروه می‌باشد. 
مطابق مصوبه جلسه چهل و هشتم کارگروه، دبیرخانه موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بهره‌برداری، بروزرسانی، توسعه و تهیه گزارش‌های تحلیلی از سامانه پیام‌رسان الکترونیکی صندوق های پژوهش و فناوری (سپاص) تاپایان سال 1399 اقدام نماید و درصورت عدم همکاریهای لازم نسبت به ایجاد یک سامانه جدید اقدام نماید.
 
تاسیس صندوق پژوهش و فناوری توسط سایر دانشگاه‌ها منطبق بر سیاست‌های تصویبی کارگروه خواهد بود و درصورت وصول درخواست، پس از بررسی پتانسیل‌ها و ظرفیت های متقاضیان، از جمله تعداد فناوران وشرکت‌های دانش‌بنیان، احراز صلاحیت و تایید دبیرخانه کارگروه، تکمیل درخواست امکان پذیر می‌باشد.
25 اسفند 1399:

ارایه گزارش اقدامات و فعالیت های دبیرخانه کارگروه در سال ۱۳۹۹ و ارایه اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۰

27 اردیبهشت 1400:

تصویب سیاست های اعطا ی مجوز تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری

 

 

 

 

برگزاری منظم ماهیانه جلسات کارگروه:

فهرست مصوبات و تصمیمات متخذه را در صفحه (مصوبات کارگروه) ببینید.