ناشر منبع

null ارائه صورتهای مالی یکپارچه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی
12:07

ارائه صورتهای مالی یکپارچه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

در راستای اهداف نظارتی و هدایتی کارگروه ، دوره دوره ارائه صورتهای مالی یکپارچه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی و الزامات حسابرسی سال 1398 ویژه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی در روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398 با مشارکت مدیران عامل صندوقهای پژوهش و فناوری و نماینده موسسات حسابرسی ایشان برگزار گردید.

 

دریافت فایل ارائه و فیلم دوره: کلیک کنید 

 

 

ارسال ایمیل