ارسال ایمیل

ناشر منبع

null تاسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و استان گلستان
در چهل و پنجمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری مصوب شد: 08:46

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و استان گلستان

کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری با اعطای مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان موافقت کرد.

 به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، چهل و پنجمین جلسه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری به ریاست دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور اکثریت اعضا در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در ابتدای جلسه گزارش اقدامات و عملکرد دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در دو ماه گذشته ارائه شد.
همچنین اعضای کارگروه با تغییر سهامداران صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان موافقت کردند.
با تصویب چهل و پنجمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و صندوق پژوهش و فناوری استان گلستان صادر شد.