ارسال ایمیل

ناشر منبع

null دوره تهیه سند بودجه سالیانه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد
در محل صندوق نوآوری و شکوفایی؛ 11:56

دوره تهیه سند بودجه سالیانه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد

در راستای تحقق نقش هدایتی کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی کشور، دوره توانمندسازی با موضوع تهیه سند بودجه سالیانه برای مدیران صندوقهای پژوهش و فناوری به مدت دو روز از ۷ دی ماه در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دوره آموزشی تهیه سند بودجه سالیانه صندوق های پژوهش و فناوری به همت دبیرخانه کارگروه این صندوق‌ها و حضور و مشارکت فعال ۱۶ صندوق کشور برگزار شد.
در این دوره مبانی تئوری بحث بودجه‌ریزی، فلسفه و اصول بودجه‌ریزی، مزایا و محدودیت های بودجه‌ریزی و انواع مدل های بودجه‌ریزی و فرآیند بودجه‌ریزی عملیاتی مخصوص صندوق های پژوهش و فناوری طرح و آموزش داده شد.
با توجه به اهمیت و ضرورت بودجه‌ریزی سالانه برای بهبود عملکرد و نظاممند شدن صندوق های پژوهش و فناوری کشور و الزام کارگروه به صندوق ها برای تهیه سند بودجه سالانه صندوق های کشور، این دوره برای سایر صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی در دو نوبت دیگر توسط دبیرخانه کارگروه برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، برگزاری دوره های توانمندسازی ویژه صندوق های پژوهش و فناوری که توام با توسعه کمی صندوق و نیز توسعه روزافزون زیست بوم نوآوری کشور ضروری است، به بهترین شکل، توسعه کیفی صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی کشور را به ارمغان آورد.
لازم به ذکر است بودجه یکی از ابزارهای اساسی مدیریت برای رسیدن به اهداف نهایی بوده و مزیت‌هایی همچون ضرورت برنامه‌ریزی، معیارهای ارزیابی عملکرد، بهبود هماهنگی و ارتباطات را برای یک واحد تجاری در بردارد.
بنگاهها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و گسترش دامنه فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری جدید هستند و برای سرمایه‌گذاری نیاز به منابع مالی و تعیین برنامه برای استفاده از آن با هدف سودآوری هستند. منابع مالی شرکتها بر اساس سیاستهای تامین مالی به دو بخش منابع مالی داخلی و از محل سود کسب شده برای کسب بازده بیشتر است و منابع مالی خارجی یعنی از محل بدهی و انتشار سهام است که اقدام به تامین مالی میکند.