برگزاری تورهای علمی

برگزاری تورهای علمی

بازدید از نهادهای مشابه داخلی و صندوق‏ های پژوهش و فناوری پیشرو در ارائه بعضی خدمات مالی به منظور استفاده از تجربیات آنها

سقف حمایت:

حمایت از حضور در تور ها داخلی و خارجی تا سقف 20 میلیون تومان برای هر صندوق