تیم سازی و اهمیت آن در بررسی استارتاپ

تیم سازی و اهمیت آن در بررسی استارتاپ

 

تیم سازی و اهمیت آن در بررسی استارتاپ

 

عنوان: تیم سازی و اهمیت آن در بررسی استارتاپ

 

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1400/02/22

ساعت برگزاری: 14 - 16

نحوه برگزاری: برخط(آنلاین)

مدرس: جناب آقای رستمی

 

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)