سیاست کلان کارگروه

سیاست های کلان کارگروه:

سیاست های کلان کارگروه در ارایه مجوز تأسیس، هدایت، راهبری، نظارت، ارزیابی و لغو احتمالی مجوز صندوق های پژوهش و فناوری و توسعه فضای فعالیت آنها به‌صورت زیر هستند:

 

 • ایجاد شفافیت در سازوکارهای اجرایی کارگروه
 • حمایت از مشارکت و سرمایه گذاری در تأمین منابع مالی صندوق های پژوهش و فناوری با اولویت بخش‌های غیردولتی داخلی (شامل ایرانیان خارج از کشور) و خارجی (در چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران)
 • ایجاد انگیزه در نهادهای حقوقی و حقیقی مختلف برای همکاری در تأسیس صندوق های پژوهش و فناوری
 • اولویت‌بخشی به مشارکت حداکثری بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی
 • اعمال سیاست های تشویقی برای جذب سهامداران متمرکز بر توسعه فناوری و تجاری‌سازی نوآوری
 • توجه و حمایت از تکمیل فرآیند تجاری سازی و چرخه ایده تا محصول در اعطای مجوز به صندوق ها
 • جلوگیری از شکل گیری انحصار در شبکه تأمین مالی و ایجاد فضای رقابتی در سطح ملی، استانی و محلی
 • زمینه سازی لازم برای تأسیس حداقل یک صندوق در هر استان و در هر موضوع فعالیت/تخصص در کل کشور
 • ترغیب و هدایت صندوق های پژوهش و فناوری برای فعالیت در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر
 • تلاش برای به کارگیری ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری در تحقق اهداف اسناد بالادست توسعه فناوری
 • تعیین شاخص ها، اندازه گیری و ارزیابی اثرگذاری صندوق های پژوهش و فناوری در تأمین مالی نوآوری و رشد اقتصاد دانش بنیان
 • پشتیبانی، راهبری و ارزیابی مستمر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری در راستای رفع نیازهای کسب‌وکارها و صنایع دانش بنیان، شرکت های کارآفرین و نوآوران حقیقی
 • تأکید بر توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری از طریق امور آموزشی، توسعه خدمات، مدیریت، بهره‌وری، روابط بین‌الملل، مشاوره حقوقی و مالی
 • اعتمادسازی در دستگاه های اجرایی، حکومتی و عمومی کشور برای در اختیار قرار دادن وجوه اداره شده خود به صندوق های پژوهش و فناوری
 • پایش استقلال در تصمیم‌گیری صندوق‌ها در چارچوب حاکمیت شرکتی آنها
 • تمرکز بر ایجاد زمینه‌های لازم برای ثبات مدیریتی صندوق‌ها در بلندمدت
 • ایفای نقش راهبری و هدایت صندوق‌ها در تبیین ارکان جهت‌ساز آنها