مجامع‏ عمومی عادی و فوق العاده صندوق‏ های پژوهش و فناوری

مجامع‏ عمومی عادی و فوق العاده صندوق‏ های پژوهش و فناوری

دریافت شیوه نامه برگزاری مجامع‏ عمومی عادی و فوق العاده صندوق‏ های پژوهش و فناوری

دریافت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق‏ های پژوهش و فناوری

دریافت صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق‏ های پژوهش و فناوری

دریافت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق‏ های پژوهش و فناوری

دریافت صورتجلسه مجمع موسس  صندوق‏ های پژوهش و فناوری

 

 

 

 

شیوه نامه برگزاری مجامع‏ عمومی عادی و فوق العاده صندوق‏ های پژوهش و فناوری

بخش 1: وظایف صندوق ‏های پژوهش و فناوری

 

کلیات:

 

ماده 1 اصطلاحات و واژه‌هایی که در "دستورالعمل اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت ‏های صندوق ‏های پژوهش و فناوری" مصوب 1398 کارگروه صندوق‏ های پژوهش و فناوری تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این شیوه‏ نامه به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

الف) مجمع: مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده یا مجمع فوق‌العاده است.

ب) صورت‌های مالی: صورت‌های مالی برای یک دوره مالی شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد، صورت وضعیت تغییرات مالکانه و یادداشت‌های توضیحی همراه آن است.

 

تکالیف صندوق قبل از برگزاری مجمع:

 

ماده 2 برای تشکیل مجمع باید از طریق نشر آگهی در روزنامه ‏کثیرالانتشاری که آگهی ‏های مربوطه به صندوق در آن نشر می‏گردد، از صاحبان سهام صندوق دعوت بعمل آید. در دعوت نامه مجمع ذکر موارد ذیل ضروریست:

 • نام کامل صندوق ( براساس متن اساسنامه)؛
 • نوع مجمع
 • دستور جلسه
 • تاریخ و ساعت برگزاری
 • محل برگزاری و آدرس کامل آن

توضیح 1: طبق ماده (100)اصلاحیه قانون تجارت، در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستورجلسه وتاریخ و محل تـشکیل مجمـع با قید ساعت ونشانی کامل باید قید شود.

تبصره 1 درمواقعی که کلیه سهامداران درمجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

تبصره 2 طرح موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضاء هیات‌مدیره، رسیدگی به صورت‌های مالی و تصویب آنها، انتخاب حسابرس/ بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تمامی موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است از جمله تغییر موضوع فعالیت، و تغییر سرمایه، در جلسه مجمع تنها در صورتی میسر است که این موضوعات در دستور جلسه مجمع صراحتاً قید شده باشند.

ماده 3 صندوق موظف است حداقل ده روز پیش از تشکیل مجمع، از نماینده دبیرخانه کتباً دعوت به عمل آورد و در صورت نیاز به نشر آگهی، همزمان آگهی دعوت از سهامداران مندرج در روزنامه کثیر‌الانتشار خود را برای دبیرخانه ارسال نماید.

تبصره 3 در صورتی که موضوع بررسی صورت های مالی سالیانه جزء دستور جلسه مجمع عادی یا عادی بطور فوق ‏العاده باشد، یک نسخه صورت های مالی حسابرسی شده صندوق، قبل از برگزاری مجمع باید در اختیار نماینده دبیرخانه قرار گیرد.

تبصره 4 در صورتی که مجمع به هر دلیل در نوبت اول برگزار نشود، دعوت از نماینده دبیرخانه در نوبت بعدی مجمع به ترتیب فوق الزامی است.

توضیح 2: طبق ماده (87) اصلاحیه قانون تجارت، در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به‌شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

توضیح 3: طبق ماده (84) اصلاحیه قانون تجارت، در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به ‌شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 

ماده 4 هیات‌مدیره موظف است قبل از تاریخ تشکیل مجمع، فهرست افرادی که مجاز به حضور در مجمع می‌باشند را به تفکیک سهامداران تهیه نماید و هنگام مراجعه افراد برای صندوق در مجمع، مدارک احراز هویت آنها، شامل کارت ملی و معرفی نامه نماینده سهامدار، را با فهرست مذکور تطبیق دهد.

تکالیف صندوق حین برگزاری مجمع:

ماده 5 رئیس یا یکی از اعضاء هیات‌مدیره یا مدیرعامل صندوق موظف است در ابتدای جلسه مجمع، درصد سهامداران حاضر و حصول یا عدم حصول رسمیت جلسه را اعلام نماید و در صورت رسمیت یافتن مجمع، اداره جلسه را تا انتخاب هیات‌رئیسه مجمع به‌عهده گیرد.

توضیح 4: طبق ماده (101) اصلاحیه قانون تجارت، مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب ازیک رئیس ویک منشی ودو ناظر اداره میشود. درصورتی که ترتیب دیگری دراساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی ازمدیران یا کلیه آنها جزو دستورجلسه مجمع باشد که دراین صورت رئیس مجمع ازبـین سهامداران حاضردرجلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران ازبین صاحبان سـهام انتخـاب خواهنـد شـد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

 

ماده 6 مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 5 هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمام یا قسمتی از آراء خود را برای انتخاب یکی از ناظران اختصاص داده باشد، نمی‌تواند برای انتخاب ناظر دیگر در رأی‌گیری صندوق شرکت نماید.

ماده 7 رئیس مجمع باید جلسه را به نحوی اداره نماید که در چارچوب دستور جلسه امکان طرح سوالات و نظرات سهامداران و نماینده دبیرخانه فراهم شود.

ماده 8 خلاصه نظرات نماینده دبیرخانه باید در صورت خلاصه مذاکرات مجمع عیناً درج شود.

ماده 9 اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلندکردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. در هر حال، صندوق موظف است مقدمات لازم را قبل از برگزاری مجمع جهت رأی‌گیری به صورت مکتوب فراهم آورد.

تبصره 6 اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده 10 در مواردی که مجمع با رای‌گیری مکتوب تصمیم‌گیری می‌کند برگ‌های رأی باید با حضور حسابرس/ بازرس قانونی شمارش شود.

توضیح 5:طبق ماده (88) اصلاحیه قانون تجارت، در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد ‌انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ‌در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف‌این ترتیب را مقرر دارد.

توضیح 6 : طبق ماده (85) اصلاحیه قانون تجارت، تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر درجلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 11 هر سهامدار نمی‌تواند بیش از یک وکیل یا نماینده را برای حضور در مجمع معرفی نماید. در صورت حضور سهامدار در مجمع، نماینده یا وکیل وی حق حضور در مجمع را نخواهد داشت.

ماده 12 حضور اکثریت اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل در مجمع ضروری است، در هرحال اعضای موظف هیات مدیره باید در مجمع حضور داشته باشند. در صورتی‌که تصویب صورت‌های مالی جزء موضوعات مجمع باشد، حضور بالاترین مقام اجرایی بخش مالی صندوق در زمان طرح و رسیدگی به صورت‌های مالی نیز الزامی است.

تبصره 7 در صورت عدم تحقق مفاد این ماده، تصمیمات مجمع معتبر است. با این حال جزء تخلفات صندوق درج می‏گردد.

ماده 13 تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود در مجمع عمومی عادی صندوق‏ هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی می‌باشند، باید به نحوی باشد که حداکثر سود قابل تقسیم براساس صورت‌های مالی صندوق اصلی یا صورت‌های مالی تلفیقی (پس از کسر یا اضافه سهم اقلیت هر کدام کمتر باشد)، تعیین شود.

ماده 14 گزارش حسابرس/ بازرس قانونی باید توسط یکی از امضاء‌کنندگان گزارش مذکور یا یکی از شرکا، در مجمع قرائت شود و مجمع ضمن استماع توضیحات هیات‌مدیره در این خصوص، تکالیفی را برای هر بند مشخص نماید. این تکالیف باید بطور کامل در صورت خلاصه مذاکرات مجمع قید شود.

ماده 15 در صورتی که بندهای گزارش حسابرس/ بازرس قانونی در مورد صورت‌های مالی ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه‌ها، سود، زیان، بدهی‌ها و تعهدات صندوق باشد، مجمع باید پیشنهادات حسابرس/ بازرس قانونی را در صورت‌های مالی لحاظ نماید و یا حداقل در خصوص تقسیم سود به نحوی اتخاذ تصمیم نماید که سود انباشته پایان دوره بعد از تصمیمات مجمع، از مجموع اصلاحات پیشنهادی توسط حسابرس/ بازرس قانونی کمتر نباشد.

ماده 16 تعیین حق‌الزحمه حسابرس/ بازرس قانونی صندوق در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و قابل تفویض به هیئت مدیره می‌باشد.

ماده 17 مبلغ قطعی پاداش هیات مدیره باید در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده تعیین شود.

 

تکالیف صندوق بعد از برگزاری مجمع:

 

ماده 18 صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع، صورت جلسه مورد تایید هیات رئیسه مجمع را به دبیرخانه ارسال نماید.

تبصره 8 تائید صورتجلسات مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده، منوط به ارسال گزارش عملکرد و صورت های مالی حسابرسی شده می باشد.

ماده 19 صندوق موظف است صورت‌جلسه مجمع را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت صندوق‌ها ارائه و نسخه‌ای از روزنامه رسمی را حداکثر یک هفته پس از ابلاغ به دبیرخانه ارسال نماید.

 

سایر موارد:

ماده 20 نماینده دبیرخانه در مجمع موظف است، تذکرات لازم را در موارد مغایر با این شیوه‏ نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ارائه نماید.

ماده 21 صندوق باید حسابرس/ بازرس قانونی خود را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تایید بانک مرکزی یا دبیرخانه بورس و اوراق بهادار وجود دارد، انتخاب کند.

ماده 22 در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این شیوه‏نامه، مراتب از طریق مقررات انضباطی مربوط پیگیری می‌شود.

 

 

بخش2: وظایف دبیرخانه کارگروه صندوق ‏های پژوهش و فناوری

 

ماده 23 دبیرخانه موظف است نسبت به معرفی نماینده یا نمایندگان برای حضور در مجامع عمومی عادی سالیانه صندوق ‏های پژوهش و فناوری که مطابق ماده (3) اعلام شده است، اقدام نماید و در سایر مجامع مختار به معرفی نماینده می‏باشد.

ماده 24 دبیرخانه موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت صورتجلسه مجامع، طبق ماده (18) و تبصره (7) این شیوه نامه، نسبت به تعین تکلیف صورتجلسات اقدام نماید.

تبصره 9 در صورت وجود اشتباه یا مشکل در صورتجلسات ارسالی، دبیرخانه موظف است، در مهلت مندرج در ماده (24) این شیوه‏ نامه، موارد اصلاحی را بصورت کتبی به صندوق اطلاع رسانی نماید.

 

 

بخش3: وظایف و اختیارات ناظر کارگروه صندوق‏های پژوهش و فناوری

 

ماده 25 ناظر باید با حكم كتبي و كارت شناسايي معتبر در مجامع صندوق‏ های پژوهش و فناوری حاضر شود.

ماده 26 ناظر موظف است بدون دخالت در برگزاري مجمع در صورت مشاهده تخلف از قانون و مقررات موضوعه، نظر اصلاحي خود را با ذكر مستند قانوني به رئيس مجمع اعلام و گزارش خود را بصورت کتبی به دبیرخانه ارایه نمايد.

ماده 27 ناظر مي‌تواند با اجازه رئيس جلسه مجمع بدون ورود به ماهيت دستورجلسه، مقررات مربوط به نحوه برگزاري صحيح و مطلوب جلسه و راهنمايي و هدايت مجمع در مسير قانون را توضيح داده و در طول برگزاري مجمع، به سئوالات مطروحه توسط هيأت رئيسه مجمع پاسخ قانوني بدهد. ليكن مجاز به اداره مجمع نميباشد.

ماده 28 اهم وظايف ناظردر ارتباط با نحوه برگزاري جلسات مجمع بشرح زيراست:

 • بررسي آگهي دعوت مجمع از حيث انطباق با قوانين و مقررات
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف مقام دعوت كننده نظير ثبت اسامي حاضرين در مجمع (اصالتاو وكالتا)، تعرفه‌های راي‏گيري،  بررسي وكالتنامه و نمايندگي‏هاي تام‏الاختيار
 • نظارت برافتتاح جلسه توسط مقام دعوت كننده
 • نظارت برانتخاب اعضاء هيات رئيسه مجمع و اعلام رسميت جلسه
 • نظارت برنحوه اخذ تصميمات در مجمع و رعايت نصاب قانوني لازم براي تصويب هر يك از آنها
 • نظارت برنحوه راي‏گيري وهمچنين مصوبات مجمع 
 • نظارت بر شمارش آراء ماخوذه در مجمع
 • نظارت بر تحرير صورتجلسه و اطمينان از درج صحيح و كامل مصوبات مجمع و امضاء ذيل آن توسط هيات رئيسه ماده ناظرمجاز به امضاء ذيل صورتجلسه مجمع ويا مدارك ارائه شده در مجمع نخواهد بود.
  ماده  29: ناظر مجاز به امضاء ذیل صورتجلسه مجمع و یا مدارک ارائه شده در مجمع نخواهد بود.
 • ماده 30 : این شیوه  نامه در (30) ماده، (9) تبصره و (6) توضیح، تهیه و از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‏باشد.

 

پیوست (‌اختیارات مجمع و نحوه اجراء و اخذ تصمیم)

 

الف. مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام

 

 

فعالیت

توضیحات

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .

 • گزارش مدیرعامل صندوق به مجمع قرائت شود
 • ابهامات و سوالات سهامداران توسط ایشان مطرح شود و اعضای هیات مدیره پاسخ مناسب ارائه نمایند
 • مستند گزارش عملکرد مدیریت صندوق به سهامداران به صورت کتبی ارائه شود

2- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

 • نظارت بر اعلام و معرفی کاندیداهای سهامداران به منظور انتخاب و رای گیری به عنوان اعضای هیأت مدیره
 • کاندیداهای هیات مدیره پیشنهادی صندوق پیش از معرفی به مجمع و انتخاب به عنوان عضو هیأت مدیره باید به تأیید کارگروه رسیده باشند
 • نظارت بر نحوه رای گیری برای اعضای هیأت مدیره و رعایت حد نصاب (تعداد کل آرا در رأی گیری اعضای هیأت مدیره عبارت است از تعداد اعضای هیأت مدیره صندوق ضربدر تعداد سهام هر سهامدار)
 • نظارت بر اعلام و معرفی کاندیداهای بازرس به منظور انتخاب و رای گیری به عنوان بازرس قانونی صندوق (برای این امر ضروری است پاکت پیشنهادهای قیمتی در مجمع بازگشایی شود) (ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت)
 • بازرس قانونی صندوق باید در لیست حسابرسان معتمد بورس یا بانک مرکزی باشند
 • ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی:

تبصره 3 - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای  مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون  و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌ نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق  ممنوع خواهد بود.

تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن  متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

 • قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت:

تبصره 2‏- هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود.‏

 • جزء 9 بند ط تبصره 2 ماده واحده بودجه ۹۸

عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوریو ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است

 

3-رسیدگی به صورت‌های مالی صندوق

 • صورت های مالی صندوق توسط مدیرعامل/رئیس هیأت مدیره/مدیر مالی صندوق به مجمع ارائه شود.
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به ترتیب ترازنامه و جزئیات اجزای آن، پس از آن صورت سود و زیان و جزئیات اجزای آن و نهایتاً صورت جریان وجوه نقد (مورد آخر لزوما همیشه ارائه نمی شود)
 • ابهامات و سوالات سهامداران توسط ایشان مطرح شود و اعضای هیأت مدیره پاسخ مناسب ارائه نمایند

4-تصویب ترازنامه و تقسیم سود بین صاحبان سهام

 • صورت های مالی صندوق به صورت کتبی همراه با اظهار نظر بازرس به سهامداران ارائه شود (ماده 148 قانون تجارت)
 • گزارش حسابرس/بازرس قانونی باید توسط یکی از امضاء‌کنندگان گزارش مذکور یا یکی از شرکا، در مجمع قرائت شود و مجمع ضمن استماع توضیحات هیات‌مدیره در این خصوص، تکالیفی را برای هر بند مشخص نماید. این تکالیف باید بطور کامل در صورت خلاصه مذاکرات مجمع قید شود (ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت)
 • ‌تبصره ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر‌نخواهد بود.
 • نظارت بر تصویب صورت های مالی حسابرسی شده با رعایت حد نصاب آرا (ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت)
 • در خصوص تقسیم سود، صندوق هایی از نوع سهامی خاص که اساسنامه آنها از نوع اساسنامه نمونه هیأت وزیران مصوب سال 1381 می باشد، موظفند حداقل 10 درصد سودشان را بین سهامداران تقسیم نمایند (ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت)
 • در خصوص تقسیم سود، صندوق هایی از نوع سهامی خاص که اساسنامه آنها از نوع اساسنامه نمونه هیأت وزیران مصوب سال 1394 می باشد، سود خالص در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه گذاران منظور می شود و جهت طرح های پژوهشی و فناوری استفاده می گردد. 
 • در خصوص اندوخته قانونی رعایت ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت ضروری است: هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی ‌به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت ‌تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
 • صندوق می تواند با موافقت مجمع، بخشی از سود شناسایی شده سالانه خود را به عنوان اندوخته احتیاطی با هدف و موضوع خرجکرد مشخص ذخیره بگیرد و در زمان مقتضی نسبت به استفاده از آن اقدام نماید. ذخیره گرفتن این نوع اندوخته اختیاری است.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

 • نظارت بر تصویب روزنامه کثیرالانتشار با رعایت حد نصاب آرا (ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت)
 • روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

6- پاداش و حق جلسه هیأت مدیره

 • پاداش هیأت مدیره تنها در صورتی که سودی بین سهامداران تقسیم شده باشد، امکان تعیین و تخصیص دارد که مبلغ آن حداکثر 6 درصد است
 • تعیین میزان حق جلسه حضور اعضای هیأت مدیره بنا بر رای و موافقت سهامداران برای سال بعدی تعیین خواهد شد (ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت)
 • نمایندگان دولت که در اعضای هیأت مدیره صندوق هستند، وفق تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی نمی توانند و نباید حق جلسه و پاداش دریافت نمایند و این وجه به حساب سهامدار دولتی واریز می شود و تخصیص یا عدم تخصیص وجه به نمایندگان مذکور بر عهده خود سهامدار است

 

ب . مجمع عمومی فوق العاده

 

فعالیت

توضیحات

1- تغییر اساسنامه شرکت

 • بطور کلی تغییرات اساسنامه در صندوق ها موضوعیت ندارد و با توجه به اساسنامه نمونه مصوب هیأت وزیران تغییرات اساسنامه از سوی صندوق ها پذیرفته نیست.
 • در شرایط خاص و بنابر تشخیص دبیرخانه کارگروه تنها در صورتی مجاز است که بندهای پیشنهادی تغییرات اساسنامه صندوق پیش از طرح در مجمع به تأیید کارگروه رسیده باشد
 • نظارت بر نحوه رای گیری برای تغییرات پیشنهادی اساسنامه (ماده 85 اصلاحیه قانون تجارت)

2- تغییر سرمایه شرکت

 • پیشنهاد تغییرات سرمایه صندوق ها باید همراه با دلایل توجیهی کافی از سوی مدیران صندوق که به تایید حسابرس صندوق رسیده است، در مجمع ارائه شود.
 • سرمایه ثبتی صندوق در هر صورت نباید از حداقل سرمایه ثبتی صندوق ها که هر زمان توسط کارگروه اعلام می گردد، کمتر شود که در موارد تصمیم کاهش سرمایه صندوق ها، این امر باید مد نظر قرار گیرد.
 • نظارت بر نحوه رای گیری برای تغییرات سرمایه صندوق (ماده 85 اصلاحیه قانون تجارت)
 • در صورتی که سهامدار حقوقی جدید بواسطه برخورداری از حق تقدم در افزایش سرمایه ها و یا بصورت مستقیم قصد ورود به ترکیب سهامداران صندوق را داشته باشد، پیش از طرح در جلسه مجمع،  صلاحیت سنجی و ظرفیت سنجی مالی آن باید در دبیرخانه کارگروه بررسی و به تایید کارگروه رسیده باشد.
 • در صورت تغییر سهامداران صندوق، ناظر کارگروه نسبت به عدم ورود شخصیت های حقیقی به ترکیب سهامداران صندوق وفق ماده 2 دستورالعمل اجرایی اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر صندوق ها نظارت داشته باشد

3- انحلال قبل از موعد شرکت

 • پیشنهاد انحلال صندوق باید همراه با دلایل توجیهی کافی از سوی مدیران صندوق یا کارگروه صندوقها در مجمع ارائه شود.
 • در خصوص انحلال صندوق، مراتب باید پیش از طرح در مجمع به اطلاع و تایید کارگروه رسیده باشد و اقدامات لازم جهت مدیریت و پرداخت تعهدات صندوق پیش بینی شود.
 • نظارت بر نحوه رای گیری برای انحلال صندوق (ماده 85 اصلاحیه قانون تجارت)