اعضای دبیرخانه کارگروه

معصومه خان احمدی

مدیر دبیرخانه کارگروه

info@rtfunds.ir

 021-42170171

نرگس شاهانی

مسئول امور اداری و دفتری دبیرخانه

info@rtfunds.ir

 021-42170171

زهره کریمی فر

کارشناس مسئول امور صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق -مطالعات و مقررات

info@rtfunds.ir

 021-42170172

سید محمد میرمهدی

کارشناس مسئول امور حسابرسی، نظارت و امور مجامع

info@rtfunds.ir

 021-42170173

عبدالمجید مرشدی

مشاور دبیرخانه کارگروه

info@rtfunds.ir

 021-42170175

امیرحسام بهروز

مشاور دبیرخانه کارگروه

 

؟؟؟

کارشناس مسئول امور حسابرسی، نظارت و امور مجامع

info@rtfunds.ir

 ؟؟؟