اعضای دبیرخانه

امیرحسام بهروز

مدیر دبیرخانه کارگروه

info@rtfunds.ir

 021-42170171

نرگس شاهانی

مسئول امور اداری و دفتری دبیرخانه

info@rtfunds.ir

 021-42170171

-

کارشناس مسئول امور صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق

info@rtfunds.ir

 021-42170171

-

کارشناس مسئول امور حسابرسی، نظارت و امور مجامع (تغییرات سهامداران، هیات مدیره و مدیرعامل)

info@rtfunds.ir

 021-42170171

مسعود رستمی

کارشناس مسئول امور هدایت(توانمندسازی)

info@rtfunds.ir

 021-42170174

عبدالمجید مرشدی

مشاور دبیرخانه کارگروه

info@rtfunds.ir

 021-42170175

مریم آهنگری

کارشناس مسئول امور اطلاع رسانی و روابط عمومی دبیرخانه

info@rtfunds.ir

 021-42170178

اعضای سابق کارگروه1

محمد دزفولی نژاد

کارشناس سابق دبیرخانه کارگروه

سید امیرهاشمی

کارشناس سابق دبیرخانه کارگروه

زهره کریمی فر

کارشناس مسئول امور صدور مجوز و تاسیس صندوق-مطالعات و مقررات