یازدهمین نشست هم اندیشی: صورت های مالی نمونه 1399 و الزامات و نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی و سالیانه

یازدهمین نشست هم اندیشی مدیران صندوق های پژوهش و فناوری: صورت های مالی نمونه 1399 و الزامات و نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی و سالیانه

 

 

 

            صورت های مالی نمونه 1399 و الزامات و نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی و سالیانه

 

 

 

زمان: سه شنبه 11 خرداد ماه سال 1400

با حضور: مدیران صندوق های پژوهش و فناوری

 

دریافت فایل صورت های مالی یکپارچه صندوق های پژوهش و فناوری

 

نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی
نشست های هم اندیشی