قانون تجارت

قانون تجارت

 

قانون تجارت

عنوان: افزایش سرمایه و نقل و انتقال سهام

 

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 1400/05/21

ساعت برگزاری: 9 - 13

نحوه برگزاری: برخط(آنلاین)

مدرس: جناب آقای وفاتبار

 

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)

 

 

 

 


 

 

عنوان: وظایف مجامع عمومی و اساسنامه جدید صندوق ها

 

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 1400/06/04

ساعت برگزاری: 9 - 13

نحوه برگزاری: برخط(آنلاین)

مدرس: جناب آقای وفاتبار و جناب آقای دکتر بهروز

 

فایل ارائه (برای دانلود کلیک کنید)