صندوق های پژوهش و فناوری (محدوده و حوزه فعالیت مجاز)

صندوق های پژوهش و فناوری  (محدوده و حوزه فعالیت مجاز)

 

صندوق های پژوهش و فناوری  (محدوده و حوزه فعالیت مجاز)

 

در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحيح به هموطنان گرامی، فهرست صندوق‌های پژوهش و فناوری   که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری (ماده 44 قانون رفع موانع تولید) صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح ذيل اعلام شود. 
توجه به اين مهم ضروری است که  ساير نهادهايی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي مجوز از اين کارگروه نبوده و مسئوليت ناشی از عملکرد ناصحيح آنها مستقيماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.

 

ردیف

نام صندوق

نام مدیرعامل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)

سرمایه تادیه شده

حوزه مجاز به  فعالیت

تسهیلات

سرمایه گذاری خطرپذیرvc

ضمانت نامه

صفحه اختصاصی صندوق

انواع مجاز

سقف هر
ضمانت‌نامه
قابل صدور

سقف مجموع ضمانت نامه فعال

1

 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان یزد

محمد سپهر

374,350

374,350

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

299,480

4,492,200

کلیک کنید

2

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان اصفهان

احمد ورد

216,000

216,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

172,800

2,592,000

کلیک کنید

3

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  توسعه فناوری های نوین

سیدروح اله میرامینی

1,200,000

1,200,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

960,000

14,400,000

کلیک کنید

4

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان خراسان رضوی

حمیده رضوی

500,000

500,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

400,000

6,000,000

کلیک کنید

5

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  توسعه صادرات وفناوری شریف

سیدمهدی سادات رسول

1،324،100

1،324،100

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

1،059,280

15,889,200

کلیک کنید

6

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  دانشگاه تهران

محمد مهدی فریدوند

300,000

300,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

240,000

3,600,000

کلیک کنید

7

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  پرشین داروی البرز

احسان شهیدی فر

500،000

500،000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

400،000

6،000،000

کلیک کنید

8

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  کریمه استان قم

نیما روحانی

200,000

200,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

160,000

2،400،000

کلیک کنید

9

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  توسعه فناوری ایرانیان

سعید شجاعی

1،100،000

1،100،000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

880,000

13,200,000

کلیک کنید

10

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  توسعه فناوری نانو

مهدی رضائی

470,000

470,000

نانو

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

376,000

5,640,000

کلیک کنید

11

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان سمنان

حمیده عجم زمانی

50,000

50,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

400.000

6,000,000

کلیک کنید

12

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  صنعت برق و انرژی

سپهر برزی مهر

98,500

98,500

برق و انرژی

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

78,800

1,182,000

کلیک کنید

13

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  توسعه صادرات و تبادل فناوری

مهرداد امانی اقدم

342,000

342,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

273,600

4,104,000

کلیک کنید

14

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  صنعت ماشین سازی

محمدمهدی رحیمی رضویه

150,000

150,000

ماشین سازی

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

120,000

1,800,000

کلیک کنید

15

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  صنایع فرهنگی سپهر

مصطفی اکوان

200,000

200,000

صنایع فرهنگی

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

160,000

2,400,000

کلیک کنید

16

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  توسعه سریع کارآفرینی ستارگان

سیاوش صمیمی

100,000

100,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

80,000

1،200,000

کلیک کنید

17

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  تجهیزات پزشکی

حسین سلمانی

100,000

100,000

سلامت

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

80,000

1،200،000

کلیک کنید

18

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  زاگرس استان کرمانشاه

مسعود نیک روش

35,000

35,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

28.000

140,000

کلیک کنید

19

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان فارس

دهراب ابراهیمی فرد

80,638

80,638

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

64،510

967,656

کلیک کنید

20

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان کرمان

مهرداد سلمانی

68،980

68,980

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

55،184

827,760

کلیک کنید

21

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان مازندران

سیدجعفر هاشمی

80،002

80،002

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

64,001

960,024

کلیک کنید

22

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  ارس

پریسا بهلولی

30,000

30,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

24,000

360,000

کلیک کنید

23

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان گیلان

دانیال صابرسمیعی

100,300

100,300

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

80,240

1،200،367

کلیک کنید

24

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان خراسان جنوبی

محمدرضا آقاابراهیمی

30,000

22,997

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

18,397

275,964

کلیک کنید

25

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  تلاشگران اقتصاد پایدار

عباسعلی کارشناس

201،800

201،800

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

161,440

2,421,600

کلیک کنید

26

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  علم و صنعت

حسین جغتایی

60,000

60,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها

48,000

720,000

کلیک کنید

27 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  صنعت نفت حمید حیدری اسمعیل ترخانی 2،060،000 2،060،000 نفت مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها 1،648،000 24،720،000 کلیک کنید
28 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ماندگار عبدالمجید کهریزی 300،000 253،000 همه موضوعات مرتبط مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نامه‌ها 202،400 3،036،000 کلیک کنید
29 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان البرز علیرضا باباخان 1،050،000 1،050،000 همه موضوعات مرتبط مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نامه‌ها 840،000 12،600،000 کلیک کنید
30 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی غلامرضا شمشیری 100،000 100،000 فناوری‌های پیشرفته صنعتی مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نامه‌ها 80,000 1،200،000 کلیک کنید

 

 

 

ردیف

نام صندوق

نام مدیرعامل

سرمایه ثبتی
(میلیون ریال)

سرمایه تادیه شده

حوزه مجاز به  فعالیت

تسهیلات

سرمایه گذاری خطرپذیرvc

ضمانت نامه

صفحه اختصاصی صندوق

انواع مجاز

سقف هر
ضمانت‌نامه
قابل صدور

سقف مجموع ضمانت نامه فعال

1

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  سلامت ثامن

حمیدرضا فرهادی

100,000

100,000

سلامت

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

80,000

400,000

کلیک کنید

2

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  سلامت تهران

ابوالفضل ابوالفضلی

325,000

325,000

سلامت

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

97،500

3،900،000

کلیک کنید

3

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان لرستان

آرش فره وشی

30,000

30,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

24,000

120,000

کلیک کنید

4

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان مرکزی

-

55,000

55,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

16,500

220,000

کلیک کنید

5

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان ایلام

هادی نوری

15,500

9649

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

2,715

36,200

کلیک کنید

6

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان بوشهر

مجتبی اسدی

30,000

30,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

9,000

120,000

کلیک کنید

8

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  چهارمحال و بختیاری

سجاد شکرچیان

30,000

10,500

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

3,150

42،000

کلیک کنید

9

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  بخش کشاورزی

داریوش شهریاری

53,852

53,852

کشاورزی

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

16,156

215,408

کلیک کنید

10

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  سیستان و بلوچستان

مهدی عرب

50,000

39,920

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

11,976

159،680

کلیک کنید

11

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  خراسان شمالی

عبدالحسین طالبی

15,000

15,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

12,000

60,000

کلیک کنید

12

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  نوآفرین

محمود ضیایی

1,000,000

1,000,000

فناوری اطلاعات

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

800,000

4,000,000

کلیک کنید

13

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  مدرس

رضا رجائی

100,000

100,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

80,000

400,000

کلیک کنید

14

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان همدان

اصغر بیات

50,000

50,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

15,000

200,000

کلیک کنید

15

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان خوزستان

جواد كوتي

30,000

30,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

24,000

120,000

کلیک کنید

16

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان گلستان

محمد رضائی

50,000

17,500

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

5,250

70,000

کلیک کنید

17

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان هرمزگان

علی فتی

60,000

60,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

48,000

240,000

کلیک کنید

18

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  شهید بهشتی

فریدون صادقی

30,000

30,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

24,000

120,000

کلیک کنید

19

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  صنایع خلاق

سید مهدی سادات حیات شاهی

50,000

22,875

صنایع خلاق

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

6,863

91,500

کلیک کنید

20

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  دانشگاه آزاد اسلامی

عسکری غلام زاده لداری

3،740،000

3،740،000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

2،992,000

14،960،000

کلیک کنید

21

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  امیرکبیر

فاطمه هشدار

100,000

100,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

80,000

400,000

کلیک کنید

22

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان قزوین

محسن شیر محمدی

50,000

50,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

40،000

200,000

کلیک کنید

23

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان آذربایجان غربی

مهدی حیدری

60,000

60,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

48,000

240,000

کلیک کنید

24

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان اردبیل

مهدی رنجبر

100,000

42,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

13,500

180,000

کلیک کنید

25

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی

غلامرضا شمشیری

100,000

100,000

فناوری‌های پیشرفته صنعتی

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

80،000

400,000

کلیک کنید

26

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان آذربایجان شرقی

جعفر احمدی شالی

100,000

100,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

80،000

400,000

کلیک کنید

27

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  جهاد دانشگاهی

کاوس حیدری

146,000

146,000

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

116,800

584,000

کلیک کنید

28

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  استان کردستان

ناصر شکری

50,100

50,100

همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

40,080

200,400

کلیک کنید

29

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  فناوری های نوظهور دیجیتال

سید محمد موسی زاده موسوی

100،000

100،000

فناوری های نوظهور دیجیتال

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

80،000

400،000

کلیک کنید

30

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی  نوآوری اجتماعی

علی اصغرسعد آبادی ارانی

50,000

17,500

 نوآوری اجتماعی

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

5,250

70,000

کلیک کنید

31

صندوق پژوهشی و فناوری غیر دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد

حسین سامانپور

30,000

30,000

 همه موضوعات مرتبط

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

24,000

120،000

کلیک کنید

32 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی وستا امیر قدیری 100،000 100،000 همه موضوعات مرتبط مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت 80،000 400،000 کلیک کنید
33 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی جواد بهرامی 100،000 100،000 مواد پیشرفته و انرژی مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت 80،000 400،000 کلیک کنید

34

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنعت دفاعی

خسرو ابوالحسنی

500,000

  500,000

صنعت دفاعی

مجاز

مجاز

کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت

400،000

2،000،000

کلیک کنید

35 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان احمد ابریشمی 30،000 30،000  همه موضوعات مرتبط مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت 27،000 120،000 کلیک کنید
36 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی نصیر یونس حمیدی 100،000 78،550 همه موضوعات مرتبط مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت 23،565 314،200 کلیک کنید
37 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلولهای بنیادی مرتضی گلی زاده 100،000 35،000 سلولهای بنیادی مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت 10،500 140،000 کلیک کنید
38 صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع معدنی امیرحسین زیاری 150،000 150،000 صنایع معدنی مجاز مجاز کلیه ضمانت‌نام‏ه‌ها به جز ضمانت‌نامه تعهد پرداخت 120،000 600،000 کلیک کنید

 

 


صندوق های تعلیق شده

 

صندوق های زیر برحسب تصمیم کارگروه تعلیق بوده و مجاز به فعالیت نمی باشند

 

ردیف

نام صندوق

نام مدیرعامل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)

سرمایه تادیه شده

حوزه مجاز به  فعالیت

تسهیلات

سرمایه گذاری خطرپذیرvc

ضمانت نامه

صفحه اختصاصی صندوق

انواع مجاز

سقف هر
ضمانت‌نامه
قابل صدور

سقف مجموع ضمانت نامه فعال

1

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان مرکزی

-

55،000

55،000

همه موضوعات مرتبط

 

 

 

 

 

کلیک کنید

 

 

 

 

 


توضیحات در مورد وضعیت صندوق های پژوهش و فناوری در جهت صدور ضمانت نامه

 

اسناد بالادستی و قانونی الزام پذیرش ضمانتنامه صندوق های پژوهش و فناوری:

آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی (ضمانت نامه)   : برای مشاهده آیین نامه کلیک کنید

 

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی  : برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید

 

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏ نامه‏ صندوق‌ها ی پژوهش و فناوری   : برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید

 

 

میزان حدود ضمانت نامه و انواع ضمانت‌هایی که صندوق های پژوهش و فناوری مجاز به صدور می باشند، در دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری مشخص گردیده که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:

ردیف

مدت زمان فعالیت صندوق در حوزه صدور انواع ضمانت‏نامه

حداکثر مبلغ هر ضمانت‏نامه

انواع ضمانت‏نامه قابل صدور

حداقل کفایت سرمایه

1

در دو سال نخست فعالیت

سی درصد سرمایه تادیه‌شده

کلیه ضمانت‌نامه‏ها به جز ضمانت نامه تعهدپرداخت

25%

2

بعد از سال سوم فعالیت

هشتاد درصد سرمایه تادیه‌شده

کلیه ضمانت‌نامه ها

8%

 

با عنایت به مراتب فوق ، میزان ایجاد تعهد هر صندوق همراه با سایر اطلاعات درخواستی به شرح دوجدول پیوست می‌باشد .

لازم به توضیح است کلیه اطلاعات ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری در سامانه پیام رسان الکترونیکی صندوق های پژوهش و فناوری (سپاص) به آدرس https://sepas.isti.ir/ ثبت می گردد و قابل استعلام می باشد .