اعلام نیازهای آموزشی توسط صندوق های پژوهش و فناوری

دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

مشتاقانه از هرگونه پیشنهادات برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره ای برای مدیران و کارکنان صندوق ها استقبال می نماید.

خواهشمند است پیشنهادات خویش را از طریق فرم زیر و یا ایمیل/تلفن دبیرخانه به ما اعلام نمایند.

نام صندوق 

ایمیل 

موضوع 

عناوین پیشنهادی دوره های آموزشی