اعلام نیازهای آموزشی توسط صندوق های پژوهش و فناوری

پیشنهادات توانمندسازی

 

مشتاقانه از هرگونه پیشنهادات برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره ای برای مدیران و کارکنان صندوق ها استقبال می نماید.

خواهشمند است پیشنهادات خویش را از طریق فرم زیر و یا ایمیل/تلفن دبیرخانه به ما اعلام نمایند.

فرم

پیشنهادات

صفحه بی عنوان (1 of 1)