مصوبه افزایش سرمایه صندوق ها

مصوبه افزایش سرمایه صندوق ها

افزایش سرمایه صندوق هایی که سرمایه تادیه شده آنها مطابق با بند (ج) شرایط اختصاصی تاسیس صندوق پژوهش و فناوری در دستورالعمل اعطاو لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری نمی باشد، تا پایان خردادماه1400 به شرح زیر

  1. صندوق‌های استان تهران با سرمایه تادیه شده کمتراز 100 میلیارد ریال، باید سرمایه تادیه شده خود را به 100 میلیارد ریال برسانند.
  2. صندوق‌های سایر استان ها با سرمایه تادیه شده کمتراز 50 میلیارد ریال ، باید سرمایه تادیه شده خود را به 50 میلیارد ریال برسانند.
  3. صندوق‌های استان‌های کمتر توسعه یافته با سرمایه تادیه شده کمتراز 30 میلیارد ریال ، باید سرمایه تادیه شده خود را به 30 میلیارد ریال برسانند

 

  • تبصره- صندوق‌هایی که سهامداران ایشان توان افزایش سرمایه ندارند، موظف به جذب سهامدار جدید برای اجرای مصوبه فوق می‌باشند.
  • تبصره- دبیرخانه موظف به پیگیری تا حصول نتیجه و ارایه گزارش به کارگروه می‌باشد

جلسه 54 کارگروه - 1399/12/04