محدودیت، تعلیق یا لغو مجوز

محدودیت، تعلیق یا لغو مجوز

فصل سوم - دستورالعمل اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق­های پژوهش و فناوری

ماده 28- در این دستورالعمل‏ و شیوه نامه ­های مرتبط، مرجع رسیدگی به "مرحله لغو مجوز فعالیت صندوق و لغو مجوز تاسیس یا تبدیل صندوق، محدود نمودن فعالیت صندوق برای مدت معین، تعلیق فعالیت و تعطیلی شعبه یا نمایندگی" کارگروه و مرجع صدور انواع اخطارها دبیرخانه می­باشد.

تبصره 8- صندوقی که مجوز آن لغو می­شود، از تاریخ لغو مجوز، حق انجام هیچ یک از فعالیت ­های موضوع ماده (5) اساسنامه نمونه را نخواهد داشت.

ماده 29- تخلف صندوق از مفاد این دستورالعمل‏ و شیوه نامه­ ها توسط دبیرخانه رسیدگی می­شود. در صورت احراز تخلف، مرجع رسیدگی کننده متناسباً یک یا چند مورد از تنبیهات زیر را در نظر می­گیرد:

 • تذکر کتبی به صندوق بدون درج در پرونده
 • تذکر کتبی به صندوق با درج در پرونده
 • تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته حداکثر تا یک سال
 • الزام به تعطیلی شعبه یا نمایندگی که تخلف از طریق آن صورت پذیرفته
 • محدود­کردن فعالیت صندوق حداکثر تا یک سال
 • محرومیت از ارائه فعالیت صندوق حداکثر تا یک سال
 • لغو مجوز فعالیت صندوق
 • لغو مجوز تأسیس یا تبدیل صندوق

تبصره 9- برای هر یک از اقدامات فوق دبیرخانه موظف به تهیه گزارشات کارشناسی و تفصیلی می­باشد و گزارشات مدیریتی از اقدامات مربوط به ایجاد محدودیت، تعلیق و تعطیلی شعب و نمایندگی باید در جلسه کارگروه به اطلاع اعضا کارگروه رسانده شود.

ماده 30- مرجع رسیدگی به تخلفات می­تواند به منظور پیشگیري از تکرار تخلف یا گسترش دامنه‏ ی آن، اعاده ‏ی وضعیت به قبل از انجام تخلف یا رفع اثرات تخلف انجام شده، صندوق را ملزم به موارد زیر نماید:

 • اصلاح یا تقویت نظام کنترل­ هاي داخلی؛
 •   اصلاح رویه‏ ها و آیین نامه ‏هاي داخلی؛
 • تأمین، تکمیل و آموزش نیروي انسانی در بخش­ ها و زمینه‏ هاي خاص؛
 • منع صندوق از گسترش کمی و یا جغرافیایی فعالیت­ ها تا زمان احراز شرایطی خاص.

مرجع رسیدگی همچنین می­تواند براي انجام موارد موضوع این ماده، مهلت تعیین کرده و رفع تعلیق از تمام یا بخشی از فعالیتها یا رفع محدودیت از فعالیت های صندوق را منوط به اجراي آنها در مهلت مقرر نماید.

تبصره 10- اعمال تنبیهات موضوع این ماده مانع از مجازات هایی که در قوانین در صورت ارتکاب جرم پیش بینی شده یا مانع از جبران خساراتی که در اثر ارتکاب تخلفات یا جرایم به مشتري یا سایر اشخاص وارد شده، نخواهد شد.