اعضای دبیرخانه

امیرحسام بهروز

مسیول دبیرخانه کارگروه

 02142170170

محمد لرگرد دزفولی نژاد

کارشناس دبیرخانه کارگروه

 02142170171

سیدمحمدامیر هاشمی

کارشناس دبیرخانه کارگروه

 02142170172

عبدالمجید مرشدی

مشاور دبیرخانه کارگروه

 02142170175