اعضای دبیرخانه کارگروه

امیرحسام بهروز

مدیر دبیرخانه کارگروه

info@rtfunds.ir

 021-42170171

نرگس شاهانی

مسئول امور اداری و دفتری دبیرخانه

info@rtfunds.ir

 021-42170171

زهره کریمی فر

کارشناس مسئول امور صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق -مطالعات و مقررات

info@rtfunds.ir

 021-42170172

سید محمد میرمهدی

کارشناس مسئول امور حسابرسی، نظارت و امور مجامع

info@rtfunds.ir

 021-42170173

عبدالمجید مرشدی

مشاور دبیرخانه کارگروه

info@rtfunds.ir

 021-42170175

؟؟؟

کارشناس مسئول امور حسابرسی، نظارت و امور مجامع

info@rtfunds.ir

 ؟؟؟

اعضای سابق کارگروه1

محمد دزفولی نژاد

کارشناس سابق دبیرخانه کارگروه

سید امیرهاشمی

کارشناس سابق دبیرخانه کارگروه

مسعود رستمی

کارشناس سابق دبیرخانه کارگروه

مریم آهنگری

کارشناس سابق امور اطلاع رسانی و روابط عمومی دبیرخانه