تقویم برگزاری جلسات

زمان برگزاری جلسات کارگروه در شش ماهه دوم سال 1398

شماره جلسه روز تاریخ ساعت
43 دوشنبه 22 مهر 7:30 الی 9:00
44 دوشنبه 25 آذر 7:30 الی 9:00
45 دوشنبه 30 دی 7:30 الی 9:00
46 دوشنبه 26 اسفند 7:30 الی 9:00