تقویم برگزاری جلسات

زمان برگزاری جلسات کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399

شماره جلسه روز تاریخ ساعت
47 سه شنبه 30 اردیبهشت 8:00 الی 10:00
48 دوشنبه 26 خرداد 7:30 الی 9:00
49 دوشنبه 30 تیر 7:30 الی 9:00
50 دوشنبه 27 مرداد 7:30 الی 9:00
51 دوشنبه  31 شهریور  7:30 الی 9:00
52 دوشنبه 28 مهر 7:30 الی 9:00
53 دوشنبه 26 آبان 7:30 الی 9:00
54 دوشنبه 24 آذر 7:30 الی 9:00
55 دوشنبه 22 دی 7:30 الی 9:00
56 دوشنبه 27 بهمن 7:30 الی 9:00
57 دوشنبه 25 اسفند 7:30 الی 9:00