تقویم برگزاری جلسات

تاریخ روز جلسه

1400/02/27

دوشنبه

56

1400/04/28

دوشنبه

57

1400/05/25

دوشنبه

58

1400/06/29

دوشنبه

59

1400/07/26

دوشنبه

60

1400/08/24

دوشنبه

61

1400/09/29

دوشنبه

62

1400/10/27

دوشنبه

63

1400/11/25

دوشنبه

64

1400/12/23

دوشنبه

65