منوی ناوبری

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 82820/و مورخ 23 /4 /1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد

 

بندهای (11) و (12) را به شرح زیر به ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 73318/ت52231هـ مورخ 8 /6 /1394 الحاق می‌شود:

 

11- دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

12- رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

 

 اصلاحیه آیین نامه ماده 44